2-2
4-1-2
truck-and-bus-2
oto
1-4-1

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tại Techtrol, chúng tôi là một nhà sản xuất công nghiệp đa dạng với các thương hiệu dẫn đầu thị trường phục vụ khách hàng trong thị trường thương mại, công nghiệp và dân cư toàn cầu.

Tại Techtrol, chúng tôi là một nhà sản xuất công nghiệp đa dạng, với các thương hiệu dẫn đầu thị trường phục vụ khách hàng trong các thị trường thương mại, công nghiệp và dân cư toàn cầu

MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG TÔI: CHƯƠNG TRÌNH BỀN VỮNG & KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Cảm hứng xuất sắc
Tiềm năng không giới hạn
Tiến bộ bền vững

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Công ty chúng tôi được quản lý theo khuôn khổ quản trị doanh nghiệp và được hướng dẫn bởi Nguyên tắc quản trị doanh nghiệp đảm bảo chúng tôi hoạt động trong các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán New York và phù hợp với các tiêu chuẩn kinh doanh toàn cầu đạo đức.

error: Content is protected !!